سایت گلاس کستل

سایت گلاس کستل

Castel Sight Glasses

سایت گلاس کستل برای نشان دادن مقدار مبرد و نشان دادن میزان رطوبت درون سیستم های تبرید و تهویه بکار می رود. سایت گلاس کستل (Castel Liquid level indicator) برای کار با مبردهای R22 ،HFC و HFC / HFO طراحی شده اند. این سایت گلاس ها به شما اجازه می دهند تا عبور جریان منظم مبرد را از طریق یک شیشه دید نصب شده بر روی بدنه بررسی کنید. اگر مبرد به صورت حباب دار یا حالت کف آلود سفید باشد نشان دهنده آن است که مقدار مایعی که عبور می کند کم می باشد. همچنین اگر رطوبت در سیستم موجود باشد با تغییر رنگ نشان دهنده رطوبت که در وسط سایت گلاس مشخص می شود.

سایت گلاس کستل