شیر اطمینان کستل

شیر اطمینان کستل


شیر اطمینان کستل (Safety valves) برای نصب در سیستم های سردخانه ای و تهویه مطبوع تجاری یا صنعتی طراحی شده اند، این شیرها روی عناصری عملکرد اصلی شیرهای اطمینان محافظت از تجهیزاتی مانند: اواپراتور، کندانسور، کمپرسور حجمی، مخازن گیرنده مایع، مخزن جمع کننده مایع، مبدل های حرارتی، جداکننده روغن و خطوط لوله، در برابر هر گونه فشار بیش از حد و یا بالاتر از شرایط عملیاتی که برای آنها هنگام طراحی در نظر گرفته شده است می باشد، با توجه به استاندارد EN 378-2: 2016 و دستورالعمل 209/105/EC می باشد.

شیر‌های اطمینان کستل، شیر‌های نوع استاندارد و متعادل نشده و تحت بارگذاری مستقیم هستند. شیر اطمینان توسط نیرویی که سیال تحت فشار بالا به دیسک اعمال می‌کند، باز می‌شود. زمانی که فشار وارد بر شیر اطمینان از حد مجاز بالاتر رود، تحت شرایط معین، نیروی مخالف توسط فنر، به دیسک وارد می‌شود.

شیر اطمینان کستل