اویل سپراتور کستل

اویل سپراتور کستل

Castel Oil Separators

اویل سپراتور کستل به عنوان جدا کننده هوا، روغن و آب در سیستم فیلتراسیون تعبیه شده است. محل نصب این قطعه در یک سیکل تبرید به شکل عمودی در خط دهش(گاز داغ) بین کمپرسور و کندانسورو قرار داده می شود. بین اویل سپراتور کستل (oil separator castel) و کندانسور به منظور جلوگیری از برگشت جریان گاز از کندانسور باید شیر یک طرفه یا چک ولو قرار داده شود.

اویل سپراتور کستل