پوسته کر درایر کستل

پوسته کر درایر کستل

Castel Core Filter Dryers

پوسته کر کستل یا همان فیلتر درایر با هسته قابل تعویض محفظه ای است که مواد خارجی مانند خاک، روغن، رطوبت و اسید تولید شده توسط رطوبت را از مبرد می گیرد.

کر درایر کستل (Castel Solid Core) هسته ای است که در پوسته کر کستل قرار گرفته و وظیفه جذب اسید و ذرات جامد، گرد و غبار تولید شده توسط رطوبت را از مبرد بر عهده دارد و بدین طریق از سیستم تبرید محافظت می کند. کر درایر کستل مدل AA/4490 با 80% صافی ملکولی (molecular sieve) و 20% آلومینا فعال (activated alumina) علاوه بر قابلیت جذب رطوبت، قابلیت جذب اسید را نیز دارد.

پوسته کر درایر کستل
پوسته کر درایر کستل